بازی جدی

توسط: موسوی

عمر باز هم ادامه داد و پرسید: عزیزم ناراحت نیستی که ما بازی می‌کنیم و دنیای اطرافمان جدی است؟
ورده بلند خندید: گمان نمی‌کنی ما جدی هستیم و دنیای اطرافمان مشغول بازی است؟

نجیب محفوظ، گدا