کل مولود یولد علی الفطرة

توسط: موسوی

مفضل بن عمر می گوید: از امام صادق ع پرسیدم: چرا گاهی نوزاد بی‌دلیل می‌خندد یا بدون درد می‌گرید؟ پاسخ فرمودند: ای مفضل! هیچ طفلی نیست مگر اینکه امام را می‌بیند و با او نجوا می‌کند، پس گریه‌اش از رفتن امام از پیش اوست و خنده‌اش بخاطر روی آوردن امام به او. اما وقتی زبان طفل به سخن باز شد این باب بر او بسته می‌شود و بر قلبش مهر فراموشی زده می‌شود.

عن المفضل قال : سألت جعفر بن محمد علیهما السلام عن الطفل یضحک من غیر عجب ویبکی من غیر ألم ، فقال : یا مفضل ما من طفل إلا وهو یرى الامام ویناجیه فبکاؤه لغیبة الامام عنه ، وضحکه إذا أقبل إلیه حتى إذا اطلق لسانه أغلق ذلک الباب عنه وضرب على قلبه بالنسیان

شیخ صدوق ره، علل الشرایع