کا‌ه‌کشان

توسط: موسوی

و بدان که بعضی از فلک سپید است و بر وی ستارگان خرد است بسیار و آن را به تازی «مجرّة» خوانند و به پارسی «راه کا‌ه‌کشان» گویند، یعنی که به کاه ماند که بر زمین ریخته باشند و سپرده. و یکی از علماء متاخران گفته است که این مجره بر آسمان نیست چون ستارگان، بل که در هواست چون «قوس قزح».

بدان که عدد ستارگان به این عدد که یاد کرده شد (هزار و بیست و دو) همه گردند چون گوی و آسمان نیز گرد است و زمین گرد است و شکل آسمان نیک ماننده است به شکل خربزه گرد.

حسن بن علی قطان مروزی (م ۵۴۸ ق)، گیهان شناخت