الوهیت انسان

توسط: موسوی

«واقعا ممکن نیست بگوییم هنوز هم در عصر ظلمت قرون وسطا زندگی می‌کنیم و حرف‌های مربوط به نیروهای عرفانی و مرموز را که نمی‌توانیم ببینیم یا درک کنیم مسخره می‌کنیم؟ تاریخ، اگر اساسا چیزی به ما یاد داده باشد، یاد داده افکار عجیبی که امروز استهزا می‌کنیم روزی حقایق با شکوه ما می‌شوند…»

لنگدان می‌دانست که حق با پیشواست. مَثَل مشهور هرمسی – نمیدانی خود خدا هستی؟ – یکی از ارکان اسرار باستانی بود. همان که بالاست پایین نیز هستخدا انسان را به شکل خودش آفریدعروج. این پیغام ماندگار الوهیت خود انسان – پیغام قدرت‌های درونی‌اش – مضمون مکرر در متون باستانی سنت‌های بی‌شماری بود. حتی کتاب مقدس در مزامیر داوود باب ۸۲ آیه‌ی ۶ فریاد می‌زند: شما خدایانید!

دن براون، نماد گمشده