هر که را توفیق حق آمد دلیل…

توسط: موسوی

هر که را توفیق حق آمد دلیل
عزلتی بگزید و رست از قال و قیل

رو به عزلت آر، ای فرزانه مرد!
وز جمیع ماسوی الله باش فرد

عزلت آمد گنج مقصود ای حزین!
لیک، گر با زهد و علم آید قرین

عزلت بی«زای» زاهد علت است
ور بود بی«عین» علم، آن زلت است

عزلت بی«عین»، عین زلت است
ور بود بی«زای» اصل علت است

زهد و علم ار مجتمع نبود به هم
کی توان زد در ره عزلت قدم؟

علم چبود؟ از همه پرداختن
جمله را در داو اول باختن

این هوسها از سرت بیرون کند
خوف و خشیت، در دلت افزون کند

«خشیة الله» را نشان علم دان!
«انما یخشی»، تو در قرآن بخوان!

سینه را از علم حق آباد کن!
رو حدیث «لو علمتم» یاد کن!

شیخ بهایی