ای که کردی تلف جوانی را…

توسط: موسوی

لیس الشیب من العمر

ای که کردی تلف جوانی را
وقت پیریت را ز عمر مدان

گرچه هر چار فصل از سالست
کی بود چون بهار وقت خزان؟

امام علی ع

نثر اللآلی از نامعلوم، ترجمه منظوم از یارعلی علانوی تبریزی (سده دهم هجری)