مهمان‌

توسط: موسوی

إذا أتاک أخوک فأته بما عندک ، وإذا دعوته فتکلّف له

هر گاه برادرت [بدون دعوت] مهمان تو شد برایش هر آنچه آماده داری بیاور و هر گاه او را دعوت کردی خود را [برای پذیرایی از او] در زحمت بینداز.

امام صادق ع

مرحوم کلینی، کتاب شریف کافی (همچنین ن ک دعائم، ج ۲ ص ۱۰۷)