الگوی زندگی

فوتبال دوست ها پسرهای قد بلند و عصبانی و پر سروصدا و گنده بکی بودند که استاد زمین انداختن بچه های کوچک تر و لگد زدن به آنها بودند. این الگوی زندگی در مدرسه بود؛ غلبه همیشگی قوی بر ضعیف. فضیلت به پیروز شدن وابسته بود: به جثه ای بزرگ تر، زور بیشتر، سرووضع بهتر، […]