مشکل همیشگی علم اصول

و بالجمله عالم این طوری که خودت از من بهتر می‌شناسی، کتاب بزرگی به چاپ رسـانـده و قـربة الی الله به طلاب مجانی می‌دهد و یکی را نیز به من داده اند، حالا که باز می‌ کنیم می‌بینیم که یک کتاب مستقلی تصنیف نموده برای آن که موضوع گفتگوهای علماء در فلان مطلب در کجاست، […]