از فرشِ شک به عرشه‌ی منبر رسیده‌ایم

از فرشِ شک به عرشه‌ی منبر رسیده‌ایم از آنچه خواستید فراتر رسیده‌ایم با پای پُر ز آبِله، روی خط شروع، در این مسیرِ بسته به آخر رسیده‌ایم دیگر غمِ رعایتِ شأن نزول نیست در لحظه‌ی نبوتتان سر رسیده‌ایم بعد از هزار و چارصد و چند سال بحث تازه به حرف‌هایِ ابوذر رسیده‌ایم لم‌داده روی تختِ […]