امامت را بشناس! که اگر او را شناختی دگر تو را گزندی نرساند تعجیل یا تاخیر امر ظهور. اعرف إمامک فإنک إذا عرفت لم یضرک ، تقدم هذا الامر أو تأخر . امام صادق ع مرحوم کلینی ره، کتاب شریف کافی