فطوبی للغرباء…

اگر می‌توانی ناشناخته بمانی، ناشناخته بمان. اگر مردم از تو تعریف نکنند، چه فرقی به حال تو می‌کند؟ اگر مردم از تو بدی بگویند، چه ضرری به تو می‌رسد؟ وقتی خــــــدا تو را پسندیده است! إن قدرت أن لا تعرف فافعل و ما علیک ألا یثنی علیک الناس و ما علیک أن تکون مذموما عند […]