بازی جدی

عمر باز هم ادامه داد و پرسید: عزیزم ناراحت نیستی که ما بازی می‌کنیم و دنیای اطرافمان جدی است؟ ورده بلند خندید: گمان نمی‌کنی ما جدی هستیم و دنیای اطرافمان مشغول بازی است؟ نجیب محفوظ، گدا