پرتگاه گناه

برخی امور به روشنی حلال‌اند، برخی به روشنی حرام و در این میان برخی شبهه‌ناک‌اند، پس هرکه امور مشتبه را رها کند از حرام‌ها رهایی یابد و هرکه به مشتبهات دست بیاویزد در گناه افتاده و ندانسته هلاک شود. حلال بین وحرام بین وشبهات بین ذلک ، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ […]