ای که کردی تلف جوانی را…

لیس الشیب من العمر ای که کردی تلف جوانی را وقت پیریت را ز عمر مدان گرچه هر چار فصل از سالست کی بود چون بهار وقت خزان؟ امام علی ع نثر اللآلی از نامعلوم، ترجمه منظوم از یارعلی علانوی تبریزی (سده دهم هجری)