یا لیت ایام الصبا رواجعا…

طلاب علوم دینیه مقامات تدریسى و استادى را خیلى به طور طبیعى طى می‌کنند. تعیین استاد، انتخابى است نه انتصابى؛ یعنى فقط خود طلاب هستند که در ضمن آزمایش‌ها و اختبارها استاد بهتر را انتخاب می‌کنند. لهذا یک نوع آزادى و دموکراسى در حوزه‌هاى علوم دینى وجود دارد که در جاهاى دیگر نیست. از این […]