آدم‌های عادی

یکی دو سال پیش من و لورتا رفتیم به کنفرانسی تو کورپوس کریستی و من کنار یه خانمی نشستم که زن یکی از حضار بود. شروع کرد به سخنرانی که جناح راست فلانه و جناح راست بهمانه. حتا منظورش رو از حرف‌زدن نمی‌فهمیدم. آدمایی که من می‌شناسم بیشترشون آدمای عادی‌اند. به قول معروف به اندازه […]